อัตลักษณ์โรงเรียน

  • ปรัชญา : ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
  • คติพจน์ : สัจจญจ ปญญาจ นรานัง วุฑฒิ (ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ)
  • สี : สีชมพู สีน้ำเงิน
  • พระพุทธรูป : พระพุทธมงคลชัยพระจอมจักรีไทยเฉลิม 72 พรรษา
  • ดอกไม้ : กุหลาบเหลือง ควีนสิริกิติ์
  • ต้นไม้ : สักทอง


พระเกี้ยว

คำว่า เกี้ยว หมายถึง เครื่องประดับศีรษะ หรือเครื่องสวมจุก ราชาศัพท์ เรียกว่า “พระเกี้ยว” ซึ่งคนสมัยก่อนไว้ผมยาว จึงต้องเกล้ามุนไว้แล้วหาสิ่งรัดรอบไว้เรียกว่า “เกี้ยว” โดยใช้ดอกไม้เป็นมาลาสวมประดับ ต่อมาจึงทำด้วยทองคำ สิ่งมีค่า มีลวดลาย เพชรพลอย กลายเป็นกรองหน้าปันจุเหร็จ และมงกุฎ (แบบฝรั่ง) ส่วนพระเกี้ยวเป็นเกี้ยวยอดใช้ประดับผมทรงสูง เช่น ประดับจุก บางทีเป็น 2 ชั้น 3 ชั้น เช่น ที่สวมพระเจ้าลูกเธอในเวลาโสกัณต์ (จากสารานุกรมไทย เล่ม 1 หน้า 216 – อุทัย สินธุสาร)

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ “พระเกี้ยว” เป็นพิจิตรเรขา หรือสัญลักษณ์ประจำรัชกาลของพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า “ตราจุลมงกุฎ” ซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้กำหนดเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระองค์ และเมื่อทรงสถาปนาโรงเรียนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตราพระเกี้ยวประจำโรงเรียนก็สืบทอดเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นต้นมาตราบจนปัจจุบัน การใช้หมอนรองพระเกี้ยวเป็นสีชมพูก็ด้วยเป็นวันอังคาร อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง การใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำสืบเนื่องจากเดิมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักเรียนชายใช้พระเกี้ยวทอง นักเรียนหญิงใช้พระเกี้ยวเงิน และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียนเช่นเดียวกัน จึงเป็นมงคลอันสูงสุดที่เราชาวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นลูกพระเกี้ยว สามารถกล่าวได้ว่า เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำพระองค์อันมีที่มาจากพระนามว่า “จุลจอมเกล้า” แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดการศึกษาของไทยมงกุฎขัตติยนารี

มงกุฎขัตติยนารี เป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลักษณะของมงกุฎขัตติยนารี ภายใต้มงกุฎมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก (สิริกิติ์) โดยที่อักษร ส เป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และเนื่องจากโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้พระราชสัญลักษณ์มงกุฎขัตติยนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก เป็นตราประจำโรงเรียน และใช้เป็นเข็มประดับอกเสื้อนักเรียน เหนืออักษรย่อ นมร.ต.อ.พ.