วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนนวิมนทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และคุณภาพทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะทางภาษา เทคโนโลยี และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่ความเป็นพลโลก

พันธกิจ

 1. ผลิตนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 2. พัฒนาศักภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาอย่างรอบด้านของนักเรียน
 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
 5. ส่งเสริมการมีภาคีเครือข่ายร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย

  4ร “เรียบร้อย รอบรู้ ริเริ่ม ร่าเริง”
 1. เรียบร้อย มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความคิดจิตใจ ให้บุคลากรทั้งครู-อาจารย์และนักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อยมีคุณธรรม ใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกด้าน เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ กตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนา ครูที่พูดไม่ได้คือสถานที่โดยรอบทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน และวัสดุ อาคารสถานที่ ให้มีความเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น
 2. รอบรู้ มุ่งปลูกฝังความเป็นเลิศทางวิชาการ บุคลากรทั้งครู-อาจารย์ และนักเรียน มีความสนใจใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งโรงเรียนมีความเหมาะสมเป็นสถานที่ที่นักเรียนพร้อมที่จะเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ
 3. ริเริ่ม มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งชุมชน มีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนา ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน และนำทรัพยากรในชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ มีการร่วมคิด ร่วมให้คำปรึกษา มีการนิเทศติดตาม สนับสนุนดูแลซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนตามสภาพเวลา กำลัง และความสามารถ
 4. ร่าเริง มุ่งสร้างโรงเรียนให้มีชีวิตชีวา สดชื่น สงบ แจ่มใส วัสดุ อาคารสถานที่ได้รับการดูแล มีความ เป็นปัจจุบัน พร้อมแก่การใช้ประโยชน์ตลอดเวลา สามารถให้บริการแก่ชุมชนร่วมใช้ประโยชน์ได้ด้วย มุ่งส่งเสริมการดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้บุคลากรทั้งครู-อาจารย์ และนักเรียนมีความร่าเริง สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ