ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดตั้งเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นจำนวน 9 โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานชื่อให้ว่า "นวมินทราชินูทิศ"

ในขณะนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสถานที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่จำกัดไม่สามารถขยายได้อีกจึงประสบปัญหาเรื่องการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนสาขาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 ห้องเรียน ต้องรับเพิ่มเป็น 18 ห้องเรียน โดยที่ 14 ห้องเรียนยังคงเรียนที่เดิม ส่วนอีก 4 ห้องเรียนต้องนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนต้องรับนักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน 20 ห้องเรียน จึงประสบปัญหาในเรื่อง การขยายสถานที่ ดังนััน นายเจต ประภามนตรีพงศ์ ได้เสนอให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนประภามนตรี โดยใช้ชื่อ โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เมื่อประสบปัญหาในเรื่องสถานที่ กรมสามัญศึกษาจึงต้องจัดหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนสาขาไว้รองรับนักเรียน โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงดำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้ นายกว้าง รอบคอบ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน และได้รับบริจาคที่ดิน 24 ไร่ ในโครงการบางนา การ์เด้น ตั้งอยู่ที่ กม.26 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อกรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสม จึงรับมอบที่ดินดังกล่าว และประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ความหมายของชื่อโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่าง ๆ ดังนี้
นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
ราชินี แปลว่า พระมเหสี
อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นชื่อของโรงเรียนพี่เลี้ยง ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียน
ดังนั้น "นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" จึงมีความหมายว่า โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชินีแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

ข้อมูลพื้นฐาน
 • รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1011570158
 • รหัส SMIS 8 หลัก : 11022004
 • รหัส OBEC 6 หลัก : 570158
 • ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : nawamintharachinuthit triamudomsuksapattanakan
 • เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6
 • สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่อยู่ : เลขที่ 99
 • หมู่ที่ : 7
 • ถนน : เทพรัตน
 • ตำบล : บางบ่อ
 • อำเภอ : บางบ่อ
 • จังหวัด : สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ : 10560
 • โทรศัพท์ : 021818142-4
 • โทรสาร : 021818141
 • ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 กรกฎาคม พ.ศ.2535
 • อีเมล์ : info@nmrtup.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.nmrtup.ac.th
 • แผนที่ : แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม