การชำระค่าชมรมผู้ปกครองและครูดาวน์โหลดใบ Pay-in เพื่อชำระเงินชมรมผู้ปกครองและครู