การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-10)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O19-O22)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

99 หมู่7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-181-8142
โทรสาร. 02-181-8141