#

คณะผู้บริหาร

นายวิชาญ กิ่งก้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

NMR.T.U.P Audio Visual

ห้องปกครอง นวมินทร์เตรียมพัฒน์

วารสารนวมินทร์เตรียมพัฒน์

Waiting for Update

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

#

นายวิชาญ กิ่งก้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน